Kunnon arviointi

On mahdollista valita monia eri kunnon laskentametodeja lisävalinnoissa. Näiden arviointimetodien väliset erot:

Analysoi datakenttä

Jos valitaan tämä valinta, mitattuja (vastaavien S.M.A.R.T. -attribuuttien Data-sarakkeessa näkyviä ) raw-lukemia käytetään määrittämään kiintolevyn kuntoa. Kehitettäessä laskentametodia seuraavat aspektit olivat tärkeitä:

  • Sen tulisi heijastaa todellista tilaa. Ei tulisi riippua ajasta tai entisistä arvoista. Määrittää tulos käyttämättä pitkää aikaa analysoimaan tai testaamaan metodeja.

  • Sen ei tulisi enetä ajan myötä – ei näyttää kuntotilaa paremmaksi jonkin ajan kuluttua (paitsi jos on onnistuttu testaamaan joitain epävakaita sektoreita ja niitä voi käyttää, koska niissä ei ole ongelmia).

  • Sen tulisi heijastaa pieniäkin muutoksia ja heikentymisiä. Jatkuvasti lisääntyvien ongelmien määrän tulisi jatkuvasti heikentää tulosta.

  • Sen tulisi laskea attribuuttien välistä suhdetta. Useiden eri ongelmien tulisi heikentää tulosta paljon jyrkemmin kuin yhden ainoan ongelmallisen attribuutin.

  • Tuloksen tulisi olla sama kahdella (tai useammalla) samat ongelmat omaavalla kiintolevyllä, vaikka kiintolevyt olisivat eri mallisia, eri valmistajilta.

  • Tulosta tulisi kontrolloida joissain tilanteissa. Esim. ongelmallisen virtalähteen korvaamisen jälkeen aiemmin kohdattuja ongelmia ei tulisi huomioida. Viallista anturiakaan ei tulisi huomioida tai sitten sen antamaa arvoa tulisi modifioida (katso tähän nähden kohtaa lämpötilan kalibrointi).

Kiintolevyllä on alun perin 100% kunto. Kaikki kriittiset kuntoon liittyvät S.M.A.R.T. -parametrit (jos niitä on saatavilla, se riippuu valmistajasta) alentavat tätä arvoa. Näillä attribuuteilla on ennaltamääritetty paino- ja maksimiraja-arvo (jälkimmäinen määrittää attribuutin kuntoarvon maksimiheikennyksen). Yleiskunnon prosenttiarvo lasketaan jäljellä olevilla prosenttiarvoilla (100 – heikennys %).

Tällä hetkellä Hard Disk Sentinelissä on kaksi sellaista metodia. Käytettäessä oletusmetodia painotukset ja rajat (katso alla) ovat väljempiä. Jos käytetään tiukempaa, palvelimille suositettavaa valintaa, arvot ovat paljon tiukemmat, jolloin ongelmat saattavat alentaa kuntoa hyvin jyrkästi.

Seuraavat taulukot sisältävät kuntoon liittyvät (kriittiset) S.M.A.R.T. -attribuutit, jotka vaikuttavat kuntoarvoon painotuksineen ja maksimirajoineen:

Oletuslaskentametodin painotukset ja rajat:

S.M.A.R.T. -attribuutti Painotus Raja % Uudelleenvarattujen sektorien määrä 1 70 Hakuvirheiden määrä 0.5 20 Pyörinnän uudelleenyritysten määrä 3 60 Uudelleenvaraustapausten määrä 0.6 30 Nykyisten epävakaiden sektorien määrä 0.6 48 Offline-korjauskelvottomien sektorien määrä 1 70

Tiukemman laskentametodin painotukset ja rajat:

S.M.A.R.T. -attribuutti Painotus Raja % Uudelleenvarattujen sektorien määrä 6 60 Hakuvirheiden määrä 2 20 Pyörinnän uudelleenyritysten määrä 6 40 Uudelleenvaraustapausten määrä 4 30 Nykyisten epävakaiden sektorien määrä 4 30 Offline-korjauskelvottomien sektorien määrä 6 60

Lukemat on määritetty tutkimalla saapuneer raportit ja datan palautuksen vuoksi vastaanotettujen (käyttökelvottomien) kiintolevyjen S.M.A.R.T. -tila.

Huomaa: sarake Data sisältää heksadesimaaliarvoja. Näma tulee muuntaa desimaaleiksi ennen laskemista. Alimpia 16 bittiä (oikeanpuoleiset 4 merkkiä) käytetään laskentametodissa.

Esim.: käytettäessä oletuslaskentametodia. Jos “Uudelleenvarattujen sektorien määrä” -attribuutilla on 0002 sarakkeessa “Data”, kuntoarvo = 100 x ( 100 – 2×1 ) % = 98 %

Jos “Nykyisten epävakaiden sektorien määrä” -attribuutilla on 0005 sarakkeessa “Data” myös samalla kiintolevyllä, kunto on = 98 x ( 100 – 5×0.6) % = 95 %. Tiukempi laskentametodi antaa kuntoarvon tulokseksi 100 x (100 – 2×6) % x (100 – 5×4) % = 70 % .

Raja- % määrittää kuinka monta % attribuutti voi alentaa yleistä kuntoarvoa. Esim. jos attribuutilla “Offline-korjauskelvottomat sektorit” on sarakkeessa “Data” 0200 (joka on 512 desimaaliarvoksi muunnettuna), kunnon tulisi pudota 512 x 1 = 512 %, mutta tämän attribuutin raja on vain 70 %. Toisin sanoen jos “Offline korjauskelvottomien sektorien” arvo on korkea, levyn kuntoarvo ei voi olla yli 30 %. Muut ongelmat voivat alentaa kuntoarvoa enemmän.

Analysoi valmistajakohtaiset arvot

Jos käyttää tätä valintaa, arvioidaan kuntoon liittyviä S.M.A.R.T. -attribuutteja. Kaikilla sellaisilla attribuuteilla tulee olemaan vähäinen kuntoarvo, laskennallisesti välillä 0 – 100% ja perustuen nykyiseen arvoon, kynnykseen ja teoreettiseen maksimiarvoon (jälkimmäisen määrittää Hard Disk Sentinel valmistajan ja mallin pohjalta). Näistä arvoista saadaan laskien selville kiintolevyn yleiskuntoarvo.

Esim.: “Uudelleenvarattujen sektorien määrän” kynnys on 36, arvo on 84 ja tämän attribuutin alkuarvo oli 100. Tämän attribuutin kuntoarvo on: (1 – (100-84)/(100-36)) x 100 = 75 %. Jos (samalla kiintolevyllä) “Hakuvirheiden määrän” kynnys on 30, arvo on 60 ja alkuarvo on 90, tämän attribuutin kunto on 50 % ja kiintolevyn yleiskunto on 37.5 %.

Huomaa: 1.40 ja aiemmat Hard Disk Sentinelin versiot käyttävät vain laskentametodia tiukempi, suositetaan palvelimille. Päivitys versiosta 1.40 tai vanhemmasta saattaa johtaa eri kuntoarvon esittämiseen. Sivulla lisävalinnat on mahdollista milloin vain modifioida laskentametodia.

Huomaa: valittu laskentametodi tallentuu raportteihin sekaannuksen estämiseksi.

Huomaa: yleensä eri kuntoarvot noudattavat kaavaa:

Valmistajakohtainen >= Oletus>= Tiukempi

Käyttämällä metodia “tiukempi” kuntoarvo alenee jyrkästi pienenkin ongelman ilmetessä, joten tämän metodin käyttöä suositetaan vain, kun mitään (pientäkään) ongelmaa ei sallita.

Kunnon arviointi